UUDISED

 

 OÜ Haapsalu Linnahooldus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

 

 

Äriruum

 

Jaani tn.2 Haapsalu, üldpinnaga 102,1 m2 millele lisandub väliterrass suurusega 52 m2.

 • äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;
 • äriruumi kasutusotstarve on restoran, kohvik;
 • äriruum on sisustamata;
 • üüri alghind on 8 eurot/m2 kalendrikuus, millele lisandub käibemaks.

 

 

Äriruumide üürileandmise üldised eritingimused on:

 

 • tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad kõik kõrvalkulud (sh võimalikud hooldus- ja halduskulud, kindlustus, üldkasutatavate pindade kulud jms) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;
 • ruumide kasutusele võtmise viimane kuupäev on 01.04.2024
 • üürileandjal on õigus igaaastaselt tõsta äriruumide üüri, kuid mitte rohkem kui 3 % aastas;
 • üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest. Üürnikul on õigus lepingu lõppemisel eemaldada sisseseade, mis ei muuda äriruumi ehituslikke parameetreid ja mille eemaldamine ei kahjusta olemaolevaid konstruktsioone ja ei muuda tehnoseadmete toimimist (mööbel, tehnika);
 • pakkujal ei tohi olla võlgnevust riiklike ja kohalike maksude osas;
 • üürnik tasub enne üürilepingu sõlmimist tagatisraha, mille  suuruseks on ühekordne kuu üüritasu.
 • kumbki lepingupool võib mõjuval põhjusel üürilepingu ette teatamata üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta saab lepingu täitmist jätkata. Pooled peavad mõjuvaks põhjuseks ka üürileandjale laekunud kaebusi üürniku tegevuse peale.
 • üürileandjal on õigus üürileping ennetähtaegselt üles öelda, kui üürnik on tasumisega viivituses kahel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega või võlgnetava üüri summa ületab kahe kuu eest maksmisele kuuluva üüri summa või võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab kahe kuu eest maksmisele kuuluvate kõrvalkulude summa;
 • teenuste osutamisel tuleb arvestada seadustest tulenevate piirangutega (alkoholiseadus, korrakaitseseadus jne)

 

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda OÜ Haapsalu Linnahooldus kontole EE392200221061186658,  Swedbank pangas osavõtutasu 500 eurot.

 

Üürileandjal on õigus sõltumata põhjustest tunnistada enampakkumine nurjunuks ja tühistada enampakkumise tulemused. Sellisel juhul tagastatakse kõikidele osalejatele tasutud osavõtutasu.

  

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

-          füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;

-          juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;

-          nõusolekut võtta äripind kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

-          sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

-          pakkumuse tegemise kuupäev;

 

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumuse summa eurodes. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid.

Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

 

Äriruumidega on võimalik vajadusel eelnevalt tutvuda kokkuleppeliselt telefonil 53858620 (Krista Vilta)

Pakkumused esitada OÜ-le Haapsalu Linnahooldus kinnises ümbrikus hiljemalt 15.11.2023a.  kella 12.00-ks. Aadressile Haava 21, 90505,  Haapsalu.

 

 

Pakkumuste avamine algab 15.11.2023.a.. kell 12.05 OÜ Haapsalu Linnahooldus kontoris, Haava 21, Haapsalu. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.